Contact us

Contact Information

2, Velyka Zhytomyrska Street, Kyiv, 01001
Telephone:

279-45-00; 238-15-45

Web:

https://da.mfa.gov.ua/ltc

Menu